7/24 REZERVASYON TEL 0535 449 07 31

Kiralama Sözleşme Örneği

GENEL KİRALAMA KOŞULLARI

Bodrum Filo Car A.Ş ELEKTRONİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

İşbu sözleşme ile kiralayan BODRUM FİLO CAR OPERASYONEL Kiralama A.Ş.  bu kira sözleşmesinde tanımlanan aracı (bu sözleşmede ‘’araç’’ olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimleri kabul etmiş sayılacaktır.
1-Kiracı, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile belirtilen başka bir yerdeki bir BODRUM FİLO CAR Personeline, belirtilen günde ve saatte iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için Kiralayana başvuracak ve Kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiralayanın aracını hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemez ücretsizdir.
2-Kiracı, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını aracını teslim alırken şöför personelimiz ile birlikte kontrol edip kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında). Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü uyuşturucu,alkol içerek kullanım gibi tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan Müşteri Uyuşturucu ve Alkol dışında Kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden hiç bir bedel talep edilmez ve ekstra bir ücret istenmez.
3-Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen araç, trafik sigortası ve full kasko şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3.şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri , bunlara ait teminat prim bedelleri kiralama ödemesine dahildir. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.
a)Kaza anında alkollü ve /veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b)Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda(kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi).
c)Trafik kaza zaptının düzenlenmediği alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d)Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde.
e)Kiracı ve kira sözleşmesinde ek olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda
f)Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
4-Araç aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a)Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşınmasında,
b)Herhangi bir araç ya da treyleri itmekte veya çekmekte,
c)Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d)Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanımında,
e)Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),
f)Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
g)Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda(arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yol şartlarında.
5-Aracın kullanımı:
a)Aracın grubuna göre en az 6 ay,1,2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve /veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.
b)Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c)Araç, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen,(a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar(ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d)Kiracı, kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.
6-Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.a)Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,b)Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza Sigortası bedellerini, aracı teslim aldığı yakıt miktarını kiralama sonunda aynı oranda teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin % 30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte belirtilen akaryakıt tutarlarını,c)Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesi’ni kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,ç) OGS, HGS, sair geçiş ücretleri, otopark ücretleri ve aracın kullanımı esnasında tahakkuk eden her türlü kamusal veya özel hukuki nitelikli borç,d)Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatlarıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında 1000 TL(BİN Türk Lirası) bir ön provizyon, kiracıdan rezervasyon ödemesi ile birlikte alınır. Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa kontak anahtarını kaybetmemesi gerekmektedir. Kiralayan, araç içinden çalınan ve aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.e)Kiracı 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.
7-Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.
8- Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dâhil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir. Zarar gören kişilerin işleten sıfatıyla Kiralayan’a husumet yöneltmesi durumunda Kiracı, Kiralayan’ın ilk talebi üzerine beş gün içerisinde, ikinci bir ihtara ve mahkeme kararına gerek olmaksızın Kiralayan’ın ödemekle yükümlü olduğu tüm zarar, değer kaybı, yargılama gideri, vekalet ücreti, ve benzeri zarar taleplerini ödemekle yükümlüdür.
9-Kiralayan aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10-Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan Kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran Kiracı ’ya ve/veya sürücüsüne aittir.
11-Kiracı, başta 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Aracın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı söz konusu düzenlemelere aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkan cezalardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ceza tutarı kiralayana ulaştığı tarihte, yasal süresi içinde kiralayan ödeyecek ve 20 USD Hizmet Bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edilecektir.
12-Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte ve saatte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiralayana bahsedilen aracı nerede olursa olsun ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı Aracın ön görülen teslim saatini en az 4 saat aştığı takdirde, tarifede ön görülen günlük kira bedelini ödemeyi kabul eder. Kiracı aracın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.
13-Kiracı, ödemeleri banka hesabından havale/eft olarak yada anlaşmalı tüm akbank atmlerinden nakit olarak şirket hesabımıza yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin süresinde ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
14-Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya Kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.
15- Kiracının, seçmiş olduğu araç grubuna (Ticari, Binek) göre, günlük kilometre sınırı uygulanmaz. Kiralanan araçlar için geçerli minimum araç kiralama süresi 24 saattir, 24 saatten az araç kiralamalarda 1 gün ücreti uygulanır, Aylık yapılan kiralamalarda KM sınırı uygulanmaz ve ekstra ödeme talep edilmez.
16-Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.
17-Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Kiralayan’ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
18-Kiracı, Kiralayan’ın defter kayıtlarını ve belgelerinin tek geçerli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.
19-Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa ve Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
20- Kiracı kiraladığı aracı temiz ve yıkanmış bir şekilde teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi hallerde detaylı temizlik ücreti 100,00₺ olup normal temizlik ise 25,00₺ olarak belirlenmiş olup Kiracı bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
21- Kiracı, BODRUM FİLO CAR OPERASYONEL Kiralama A.Ş.’nin bilgisi dışında kiraladığı aracın hiçbir mekanik ya da kaporta parçasının değişimini veya tamirini yaptıramayacağını herhangi bir değişim ya da tamir gerektiren durumlarda mutlaka BODRUM FİLO CAR OPERASYONEL Kiralama A.Ş.’ye bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
22- Kiracı, araca kaçak, sahte veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan araca zarar verebilecek sıvı, katı, gaz, yakıt dolumu yaparak ve aracın kendi yakıtı olmayan depo dolumlarından doğacak tüm hasarları ve masrafları üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
23- Kiralayan, BODRUM FİLO CAR OPERASYONEL Kiralama A.Ş, Kiracı tarafından sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip olup, Aracı kullanıma kapatabileceğini bildirmiş olup, Kiracı da bunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kira Sözleşme No:                       Tarih:              Adı Soyadı:      İmza:                  
BODRUM FİLO CAR Operasyonel Kiralama A.Ş. bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin, iletişim bilgilerimin, işbirliği yapmakta olduğunuz ve ileride işbirliği yapacağınız firmalarla paylaşılmasına onay vermek üzere, fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak, SMS, e-posta ve telefon, mektup gibi çeşitli kanallardan bilgilendirme ve kampanya mesajlarını almak istediğimi kabul ve beyan ederim.
Tarih : –/–/– Unvan :  ——————- İmza :